Voorwaarden

Websitetotaalbeheer is een onderdeel van Present Productions

 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Present Productions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Website Totaal Beheer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Present Productions levert zelf nooit software en is derhalve niet verantwoordelijk voor de werking van gebruikte software zoals CMS, templates en plugins.
 • Websites en domeinnamen zijn/blijven eigendom van de opdrachtgever.
 • De afhankelijkheid van diensten van anderen zoals bijvoorbeeld Google m.b.t. analytics, gmail, webmail en analytics, maar ook niet langer ondersteunde plugins en thema’s e.d.  valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Als er na oplevering iets niet meer werkt, ondersteuning wegvalt of iets in de licentie of dienst verandert is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de benodigde kosten om de software of website daar weer op aan te passen.
 • Er dient een aanbetaling van 50% bij aanvang te worden voldaan. Hiervoor ontvangt u een factuur. De werkzaamheden gaan van start zodra deze aanbetaling ontvangen is. De overige 50% van het totaalbedrag dienen binnen 14 dagen na oplevering te worden voldaan. Hiervoor ontvangt u een tweede factuur.
 • Present Productions behoudt zich het recht voor om websites offline te halen indien er niet (tijdig) wordt betaald.
 • Present Productions is nooit aansprakelijk voor iedere vorm van geleden schade ontstaan door misbruik van derden. Denk bijvoorbeeld aan spam, misleiding, oplichting, hacking etc.
 • Present Productions is niet verantwoordelijk voor de content welke een klant op zijn website plaatst of laat plaatsen.
 • Present Productions behoudt zich wel het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren om bepaalde content te plaatsen.
 • Present Productions is niet aansprakelijk voor copyright aanspraken door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de geplaatste content op zijn of haar website. Denk aan foto’s, video’s, audio of tekst waarop copyright rust.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Present Productions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Present Productions zijn verstrekt, heeft Present Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Er zal daarnaast geen sprake zijn van restitutie van eerdere (aan) -betalingen.
 • Present Productions behoudt zich het recht voor om een klant zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • Present Productions is niet aansprakelijk voor storingen bij de hosting leverancier of andere leveranciers. De opdrachtgever gaat de hostingovereenkomst aan met een andere partij dan Present Productions. Hierin heeft Present Productions slechts een bemiddelende rol.
 • De websites worden gebouwd op basis van bestaande templates/ontwerpen van externe partijen. Hierdoor zijn de tarieven laag. Present Productions is derhalve niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de techniek, ontwerp of werking van deze templates.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Present Productions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Present Productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan regelgeving omtrent privacy op hun website(s) (AVG)

 

Aan deze pagina wordt gewerkt

Hoe werkt beheer door WTB?

 • Op deze pagina ziet u de verschillende services die WTB biedt
 • Hier ziet u prijsvoorbeelden
 • U vult het offerteformulier in of neemt contact op
 • WTB analyseert gratis uw website en op basis van deze bevindingen ontvangt u een voorstel.
 • WTB gaat voor u aan de slag. U krijgt een 'plan van aanpak' opgestuurd, waarbij u zelf desgewenst kunt aangeven waar WTB de prioriteit moet leggen
 • U zult uw website zien ontwikkelen en merken dat de site een steeds belangrijker onderdeel van uw bedrijf wordt.